آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی مکمل و متمم آزمایشگاه صنایع غذایی می باشد و در واقع علم مطالعه میکروارگانیسم هایی است که غذا را آلوده می کند و یا در جهت تولید مواد غذایی به کار برده می شوند.

می توان گفت ایمنی مواد غذایی ، تمرکز اصلی در شاخه میکروبیولوژی می باشد .

آزمایشگاه ایمن کیا صنعت با هدف شناسایی و بررسی در جهت محدود کردن میکروارگانیسم های مضر در مواد غذایی تجهیز و تکمیل شده و با بهره از پرسنل با تجربه و کار آزموده هموطنان و صنایع کشور را یاری می رساند.

آزمایشات مهم که در این بخش انجام می گیرد به شرح زیر می باشد:

1) شمارش میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی

2) شمارش مخمر و کپک

3) تشخیص و شمارش توتال کلی فرم و اشریشیاکلی

4) آزمایش حضور یا عدم حضور سالمونلا

5) آزمایش سودوموناس آئروژینوزا

6) آزمایش انتروباکتریاسه

7) آزمایش باسیلوس سرئوس

8) شمارش باکتری های اسید لاکتیک

9) شمارش باکتری های لاکتوباسیلوس

10) شمارش باکتری های گرما دوست

11) شمارش باکتری های احیاء کننده سولفات

آزمایش های فوق در بخش های صنایع غذایی ( انواع محصولات) آب و نوشیدنی ها انجام می شود .

ضمنآ این آزمایشگاه اندازه گیری ، شناسایی و شمارش بیوائورسل های هوا در محیط های تخمیر و … در بخش بهداشت حرفه ای انجام می دهد.