آزمایشگاه دستگاهی

آزمایشگاه دستگاهی ایمن کیا صنعت در سال 1394 با هدف انجام امور آزمایشگاهی ، آموزشی ، تحقیقاتی و پژوهش تجهیز به دستگاه هایGC/MS و Spect  و Hplc و GC/FID و Atomic  و IC شده است که نیاز مشتریان و همکاران عزیز را در 3 بخش صنایع غذایی ، محیط زیست و بهداشت حرفه ای مرتفع می کند .

با توجه به تجهیز این مرکز به دستگاه های فوق که مکمل آزمایشات انجام گرفته در بخش های شیمی و میکروبیولوژی می باشد با بهره مندی از کارکنان با تجربه و متخصص آزمایشات به شرح زیر قابل انجام می باشد :

GC/MS: اندازه گیری و شناسایی انواع ترکیبات آلی شامل VOC ، هیروکربن های آلیفاتیک ، هیدروکربن های آروماتیک ، BTEX ها ، PCB  و PAH ها و باقیمانده سموم کشاورزی در انواع محصولات غذایی و کشاورزی و نمونه های آب ، خاک، هوا در این آزمایشگاه قابل انجام می باشد.

HPLC: اندازه گیری و تعین مقدار انواع مایکوتوکسین ها در صنایع غذایی و محصولات کشاوزی ، اتدازه گیری رنگ ، قند مصنوعی و اندازه گیری نگهدارنده های شیمیایی در محصولات صنایع غذایی ، اندازه گیری انواع متابولیت ها در بخش بهداشت حرفه ای

IC: اندازه گیری انواع آنیون ها با دقت ppb  و ppm  در انواع محصولات غذایی و کشاورزی و نمونه های آب و مایعات اندازه گیری انواع اسید ها در نمونه های هوا

Atomic: اندازه گیری انواع فلزات سنگین و سمی با دقت ppm  و ppb در نمونه های مختلف غذایی کشاورزی ، آب ، خاک و هوا

GC/FID: دستگاه کروماتوگرافی گازی با دتکتور یونیزاسیون شعله ای توانمند در اندازه گیری انواع هیدروکربن می باشد که شاخص ترین آنها BTEX می باشد .